Search
Close this search box.

תנאי השתתפות בסיור

נזקים וביטוח

חברת בודפשט עם בר ומפעילי הסיורים, אינם אחראים לנזק ישיר או עקיף, בגוף או ברכוש, שייגרם למי מהמשתתפים במהלך הסיורים מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה מתאונות, מחלות, אלימות, שוד, גניבה, אובדן, אשפוז, הוצאות רפואיות ו/או כל נזק אחר. לא ינתן החזר כספי כלשהו בגין הפסקת סיור עקב מחלה, פציעה או מכל סיבה אחרת. על המשתתפים יש לבטח את עצמם ועל חשבונם, בביטוח אישי ונרחב המכסה את הנזקים המתוארים לעיל.

השתתפות בסיורים

אנו רשאים לדחות בקשת הרשמה, או לבטל הרשמה קיימת של כל אדם על פי שיקול דעתנו וללא נימוקים. כמו כן, במקרה שהשתתפותו של אדם פוגעת בסיור ו/או מפריעה למהלכו התקין, אנו רשאים, על פי שיקול דעתנו, להפסיק את השתתפותו של אדם זה בסיור. במקרה כזה, לא ינתן החזר כספי כלשהו. על המשתתף להודיע לנו, בטרם הרשמתו, על כל מגבלה פיסית ו/או בריאותית שיכולה להשפיע על יכולתו להשתתף בסיור. בהעדר הודעה מסוג זה, אנו נראה בזאת כי אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בסיור.

שימו לב כי לא ינתן החזר כספי כלשהו בגין הפסקת הסיור מצד המשתתף, מכל סיבה שהיא.

​​

​​הסכמה

הרשמתו של אדם לכל אחד מן הסיורים מהווה את הסכמתו לתנאים המפורטים בעמוד זה. כמו כן, ההרשמה מהווה הסכמה לקבל הודעות במייל ובווטסאפ בנושא הסיור. בכל מקרה של מחלוקת, יערך בירור באיזור השיפוט בודפשט הונגריה ולא במקום ביצוע ההזמנה ו/או מקום מגוריו של מזמין השירות.

תנאי השתתפות בסיור

אני רוצה להצטרף לסיור

בחרו סיור
* שימו לב! ניתן לבחור יותר מסיור אחד
פפריקה של סיור
שיט בנהר הדנובה
טיול יומי לברך הדנובה
מבט מעל - סיור רגלי לבודה
סודות הרובע היהודי
סאגווי למצודת הדייגים
מלאו את הפרטים
דילוג לתוכן